Konkurs Komisji Europejskiej

Organizator
Partner
Konkurs pod patronatem

Poznajcie Laureatów konkursu „Temat: Europa”!

Dziękujemy Wam za wszystkie przesłane prace i ogromne zaangażowanie! Dostaliśmy mnóstwo scenariuszy lekcji europejskich, które mogą być prawdziwą inspiracją dla innych nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Bardzo cieszymy się z różnorodności przesłanych prac. Otrzymaliśmy prace od nauczycieli zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych czy artystycznych i zawodowych - na przykład z historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, fizyki, chemii, plastyki, przedmiotów zawodowych.

Jury konkursu oceniało, między innymi, kreatywność podejścia do przedstawienia tematyki wybranego obszaru tematycznego i innowacyjność wykorzystanych metod pracy z młodzieżą.

Kliknij poniżej aby pobrać scenariusze

.pdf .epub

Lista laureatów

Decyzją Jury, nagrodzonych zostało 16 prac konkursowych (dwa miejsca ex aequo).
W gronie Laureatów znaleźli się (w kolejności alfabetycznej):

 • 1. Marcin Bernas
 • 2. Anna Bowtruczuk
 • 3. Beata Czech
 • 4. Zyta Czechowska
 • 5. Anna Dorosz
 • 6. Grażyna Jakubowska
 • 7. Urszula Jaworska
 • 8. Ewa Kamińska – Kuć
 • 9. Piotr Krajewski
 • 10. Sylwia Ksiuk – Kursa
 • 11. Tomasz Kubiak
 • 12. Tomasz Mazur
 • 13. Edyta Rećko
 • 14. Alina Ślimak
 • 15. Małgorzata Wilgucka
 • 16. Katarzyna Żak

Poznaj Jury konkursu!

Scenariusze oceniało grono profesorów i uznanych ekspertów sieci informacyjnej Team Europe, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej, aby informować obywateli o funkcjonowaniu i politykach Unii Europejskiej.

prof. dr hab. Jan Barcz

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Były dyplomata, m.in. członek polskiej delegacji na Konferencję „2+4” oraz delegacji negocjującej traktaty polsko-niemieckie z lat 1990–1992, Ambasador RP w Wiedniu (1995–1999). W Team Europe zajmuje się prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim reformami instytucjonalnymi, zróżnicowaniem wewnętrznym – zachowaniem spójności przez UE, niektórymi aspektami działania unijnego rynku wewnętrznego.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa – oznacza dla mnie dążenie do otwartości, demokracji i zrozumienia innych ludzi.”

dr Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W Team Europe zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem europejskim, szczególnie kwestiami instytucjonalnymi; prawnomiędzynarodową podmiotowością Unii Europejskiej; ochroną praw podstawowych w UE i w szerszym wymiarze europejskim systemem ochrony praw człowieka; jednolitym rynkiem wewnętrznym; bezpieczeństwem; polityką zagraniczną UE.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa to dla mnie obszar bez jakichkolwiek granic.”

prof. zw. dr hab.
Zbigniew Czachór

Kierownik Zakładu Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM; Wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Członek założyciel Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. W Team Europe prowadzi działalność edukacyjną, naukową oraz kulturalną o tematyce europejskiej. Współpracuje z innymi członkami Team Europe, organizacjami i instytucjami specjalizującymi się w problematyce integracji europejskiej.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa to taki wspaniały kontynent, na którym doszło do powstania Unii Europejskiej – najbardziej udanego w historii projektu integracji państw, narodów i obywateli.”

dr Arkadiusz Domagała

Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W Team Europe zajmuje się historią i teorią integracji europejskiej, Unią Gospodarczo-Walutową i euro. W ramach tych dwóch obszarów merytorycznych w Team Europe chce rozmawiać głównie o obawach wynikających z integracji i szansach, jakie ta integracja daje poszczególnym państwom.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa jest dla mnie domem, którego mieszkańcy, choć odmienni, pozostają połączeni gotowością do wspólnego działania na jego rzecz.”

dr Agnieszka Florczak

Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. W Team Europe zajmuje się ochroną praw człowieka i polityką azylową.

Czym jest dla mnie Europa?
„Zjednoczona Europa to dom zbudowany na fundamentach wolności, różnorodności, demokracji i pokoju.”

dr Joanna Orzechowska - Wacławska

Adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Team Europe zajmuje się polityką społeczną; gospodarka Unii Europejskiej; wpływem czynników ekonomicznych na powstawanie i rozwój ruchów narodowych i nacjonalizmów w Europie.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa jest dla mnie domem.”

Marek Pasztetnik

Prezes Zarządu Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy; Doradca Prezydenta Pracodawców RP; Nauczyciel akademicki WSB we Wrocławiu. W Team Europe zajmuje się tematyką związaną z zarządzaniem; gospodarką UE; polityką przemysłową UE; badaniami naukowymi; edukacją UE; europejską polityką sąsiedztwa; europejskim panelem testów biznesowych; współpracą międzynarodową pomiędzy organizacjami samorządu gospodarczego.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa jest dla mnie wspólnotą interesów gospodarczych, kulturowych i społecznych.”

dr hab. Beata Przybylska-Maszner

Adiunkt w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; sekretarz redakcji i zastępca redaktora naczelnego czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" oraz wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. W Team Europe zajmuje się systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej; wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE; wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony; polityką współpracy na rzecz rozwoju; relacjami UE z państwami afrykańskimi; organizacjami pozarządowymi w procesie integracji Polski z UE; edukacją europejską.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa jest jak obraz widziany w kalejdoskopie, stale zmienna, stale fascynująca.”

dr hab. prof. nadzw.Paweł Rudnicki

Profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej; członek-ekspert w Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; koordynator ds. badań i ekspertyz w Dolnośląskim Centrum Innowacji Edukacyjnych. W Team Europe zajmuje się kwestiami związanymi z edukacją (formalną i pozaformalną); działaniami na rzecz demokratyzacji i procesami budującymi pokój; przeciwdziałaniem rasizmowi, dyskryminacji i wykluczeniom.

Czym jest dla mnie Europa?
„Mój kontynent.”

dr. Elżbieta Skotnicka – Illasiewicz

Prowadzi badania i opracowuje analizy społecznych wymiarów polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Społecznie zaangażowana w działania Fundacji: Polska w Europie, Pro Publico Bono, Centrum Prasowe Europy Środkowej i Wschodniej, Węzły Pamięci. Współpracuje z Zespołem Analiz i Badań Społecznych przy Kancelarii Premiera RP. W Team Europe zajmuje się analizą społecznych pozytywnych i negatywnych następstw członkostwa Polski w UE.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa to w moim wyobrażeniu przestrzeń kulturowa i aksjologiczna, obejmująca dorobek wszystkich narodów od Atlantyku po Ural. „Unia Europejska” to zespół instytucji realizujących projekt integracji narodów europejskich, mający na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego i kulturowego społeczeństw europejskich, które spełniają warunki prowadzące do osiągnięcia tego celu.”

Bogusław Stanisławski

Emerytowany wykładowca języka angielskiego na SGH, obecnie zajmuje się działalnością społeczną – edukacją na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka. Jest członkiem rad dwóch fundacji. W Team Europe zajmuje się tematyką związaną z kształtowaniem się wartości europejskich; UE jako wspólnotą pokoju; państwem prawa; zwalczaniem dyskryminacji, rasizmu i wykluczania (problem uchodźców).

Czym jest dla mnie Europa?
„Obszar wspólnych wartości gwarantujących pokój, poczucie bezpieczeństwa i wyrównywanie szans.”

dr hab. prof. nadzw. Maria Ewa Szatlach

Pracownik naukowy w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W Team Europe zajmuje się zagadnieniami instytucjonalnymi; TTIP; polityką zagraniczną UE w obszarze interregionalizmu; polityką regionalną; funduszami strukturalnymi.

Czym jest dla mnie Europa?
„Europa jest dla mnie rzeczywistością – czasami bolesną, ale najczęściej radosną i niosącą spełnienie marzeń.”

dr. hab. prof. nadzw. Wojciech Śleszyński

Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu w Białymstoku, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru. W Team Europe zajmuje się pozycją UE na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z jej wschodnimi sąsiadami, współpracą naukową i dydaktyczną w ramach programów Erasmus i Erasmus+.

Czym jest dla mnie Europa?
„Wspólną ideą na wielobarwnej narodowo i kulturowo mapie Europy.”

Nagrody

Wyłonione w konkursie prace zostaną opublikowane przez Komisję Europejską w Polsce. Autorzy nagrodzonych scenariuszy wezmą także udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Bądź na bieżąco, dołącz do nas na:

Jeśli masz pytania związane z konkursem,
prześlij do nas maila na adres:

comm-rep-poland@ec.europa.eu

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy również za podjęcie wyzwania i stworzenie ciekawych, wartościowych scenariuszy lekcji, poruszających zagadnienia związane z Unią Europejską.